Informacje, klauzule

Transmisje z obrad Rady Miejskiej w Lublińcu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Miasta oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Transmisje z obrad Sesji Rady Miejskiej w Lublińcu dostępne są pod adresem: https://lubliniec.sesja.pl

W dniach, w których odbywają się sesje Rady Miejskiej w Lublińcu, w serwisie internetowym udostępniane są transmisje “na żywo” z sali obrad. W terminie późniejszym transmisje te są dostępne jako nagrania archiwalne.

W przypadku problemów z wyświetlaniem transmisji należy sprawdzić, czy otwarty jest port 444 na firewallu zewnętrznym lub w przeglądarce internetowej.

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Szanowni Państwo

Wszystkich uczestników sesji Rady Miasta Lubliniec informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej https://lubliniec.sesja.pl.

Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Lublińca.
 2. W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych: przy użyciu poczty elektronicznej
  na adres e-mail: iod@lubliniec.pl, a także korespondencyjnie na adres Urzędu: ul. Paderewskiego 5,
  42-700 Lubliniec.
 3. Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych zarejestrowane są przez urządzenie nagrywające tj. mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Miasta – przetwarzane
  są w celu realizacji przez Radę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezbędne
  do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów samorządowych w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje Rady Miasta, a także dostępu do dokumentów wynikających
  z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów z posiedzeń.
 4. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane są w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń zgodnie
  z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Transmisja obrad sesji Rady Miasta jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej https://lubliniec.sesja.pl. bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych
  są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do nagrania oraz prawo do jego usunięcia (anonimizacji) w tej części nagrania, która ujawnia Pana/Pani dane, a które nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy
  z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Prawo do sprzeciwu, ograniczenia
  lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku za stosowania.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne, a nagrywanie sesji Rady Miasta i przebiegu komisji Rady Miasta nie ma wpływu
  na realizację przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji lub posiedzeń komisji Rady Miasta (np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie).
 8. W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania.
 9. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

Podczas transmisji obrad sesji Rady Miasta oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Administrator Danych Osobowych

         Burmistrz Lublińca